Prevádzkový poriadok ubytovacieho zariadenia

Golden Beach Apartman

Prevádzkovateľ: Slovenské lesy s. r. o, 943 65  Kamenica nad Hronom 461

Vypracovaný  dňa  1. januára 2021

 

a) identifikačné údaje prevádzkovateľa zariadenia

Názov a adresa prevádzky: Golden Beach Apartment    

Business name of the owner: Slovenské lesy s. r. o

sídlo prevádzkovateľa: Mateja Bela 1020/8, 943 01  Štúrovo

Organization id number: 50685333                                       

Tax identification number: 2120457053

Zodpovedný vedúci: Daniel Dombi

Telefonický kontakt: +421 908 035 506

e-mail: goldenbeachapartman@gmail.com, slovenskelesy@mail.com

b) druh a spôsob poskytovania služieb

Ubytovacie  zariadenia v zmysle Vyhl. 355/2007 Z. z., §1, ods. 2, písm. h) v platnom znení – ubytovacie zariadenie pre cestovný ruch, v  ktorom  sa  verejnosti poskytuje prechodné ubytovanie a s ním spojené služby.

Ubytovanie sa zabezpečuje bez stravovania, bez doplnkových služieb.

Kapacita zariadenia:  4 osoby

c) podmienky prevádzky a zásady ochrany zdravia návštevníkov a zamestnancov zariadenia

Dispozičné a priestorové riešenie prevádzky:

Apartmán má rozlohu 40 m², je zložený zo spálňovej, kuchynskej, jedálenskej, obývacej a časti a kúpeľne. Je vhodný pre 4 osoby. K apartmánu prislúcha slnečná terasa a parkovacie miesto, odkiaľ je prístup možný len pešo. Objekt bude slúžiť na ubytovanie turistov a návštevníkov.

Počet pracovníkov pracujúcich v prevádzke: priamo v prevádzke 0, prítomnosť len podľa potreby na nevyhnutný čas

Lôžková kapacita izieb:

Podlažie: 1

Počet izieb: 1,  z toho: 1 štvorlôžkových, 1 manželská posteľ, 1 dvojmiestna rozkladacia pohovka

Základné vybavenie izby:

Polohovateľná elektrická posteľ, šatníková skriňa, rohová kožená rozkladacia pohovka s úložným priestorom, LED televízor, biokrb, rozkladací jedálenský stôl na kolieskach, kožené jedálenské stoličky, plne vybavená kuchynská linka so spotrebičmi, kuchynským riadom, príbormi, chladničkou, umývačkou riadu, digestorom, teplovzdušnou elektrickou rúrou, indukčnou varnou doskou, kanvicou, mikrovlnnou rúrou aj kávovarom.

Zariadenia na osobnú hygienu:

Vybavenie zariadení pre osobnú hygienu:  kúpeľňa – hydro-masážny sprchový box, umývadlo pre 2 osoby, zrkadlo, kúpeľňová skrinka, splachovací záchod, odpadkový kôš, sušiak na bielizeň a fén, lekárnička.

Zásobovanie zariadenia pitnou vodou, teplou úžitkovou vodou, odkanalizovanie:

Objekt je zásobovaný pitnou vodou: verejný vodovod

Odkanalizovanie objektu: žumpa

Príprava TÚV: lokálna príprava teplej vody (bojler)

Tepelná pohoda, vykurovanie: zdroj tepla – klimatizácia, podlahové kúrenie, biokrb, kovnektror

Napojenie zariadenia na ostatné inžinierske siete: elektrina (380 V)

Zabezpečenie ochrany zdravia nefajčiarov: 

Vo všetkých priestoroch prevádzky  je fajčenie zakázané. V dobe od 22.00 do 06.00 je nočný kľud. Do priestorov môžu vstupovať iba ubytovaní hostia a osoby splnomocnené vedúcim prevádzky.

d) spôsob skladovania a manipulácie s posteľnou bielizňou a frekvencia jej výmeny

Zariadenie je vybavené dostatočným  množstvom čistej (vypranej, vyžehlenej)  bielizne, primerané lôžkovej kapacite zariadenia.

Čistá bielizeň je uskladnená zásadne oddelene od použitej bielizne. Čistá bielizeň je uskladnená v skladovacích priestoroch, v uzatvárateľných igelitových vreckách.

Pri manipulácii s bielizňou nedochádza k vzájomnému styku čistej a špinavej bielizne ani k ich vzájomnej zámene.

Použitá (znečistená) bielizeň sa skladuje v na to určených účelových obaloch, ktoré sú po naplnení napevno uzavreté. Skladovanie špinavej bielizne je vo vyčlenenom priestore v priestoroch práčovne. Na pranie a žehlenie špinavej bielizne sa používa saponát a prací program s najvyššou teplotou odporúčanou na etikete položky. Čistá bielizeň je vyžehlená s najvyššou teplotou odporúčanou na etikete položky a uskladnená v skladovacích priestoroch, v uzatvárateľných igelitových vreckách.

Lôžkoviny (vankúše, paplóny, deky) sú udržiavané v čistote. Znečistené lôžkoviny sa dôkladne čistia a perú podľa odporúčania výrobcu. 

Poškodená a opotrebovaná posteľná bielizeň, uteráky, resp. aj iná používaná bielizeň je bezodkladne vyradená z používania.

Frekvencia výmeny bielizne, uterákov, atď.:  pred každou výmenou ubytovaného klienta.

Zodpovedná osoba za manipuláciu s čistou a špinavou bielizňou:   Daniel Dombi

e) spôsob a frekvencia bežného upratovania a celkového upratovania ubytovacieho zariadenia

Upratovanie a dezinfekcia spoločných priestorov zabezpečuje personál za dodržiavania dvoch všeobecných princípov.

Zhora  nadol: začína sa s čistením povrchov vyššie a postupujte k podlahe. Podlaha   je  vyčistená  ako posledná.

Čisté na špinavé: začína sa čistením povrchov a predmetov, ktoré sú čistejšie až ku čisteniu špinavých predmetov (napr. toaliet). Dbá sa, aby nedochádzalo k prechodu z oblasti, ktorá nebola vyčistená, do oblasti, ktorá bola vyčistená.

Na  dezinfekciu  prostredia  sa používajú dezinfekčné prostriedky s virucídnou účinnosťou. Frekvencia  upratovania všetkých  priestorov je po každej výmene ubytovaného klienta.

Všetky „dotykové“ povrchy, ako sú pulty, skrinky, stolové dosky, kľučky dverí, vypínače svetiel a žalúzie, stopy na bytovom textile, sprchy a toalety sa čistia a dezinfikujú osobitnou súpravou čistiacich pomôcok a prostriedkov, toalety sa čistia ako posledné.

Vysaje sa koberec a podlaha, následne sa umyje podlaha zo vzdialenej strany miestnosti k dverám.

Pomôcky  na  výkon  mechanickej  očisty  (vedrá,  handry,  kefy  apod.)  sú materiálovo rozlíšené a vyčlenené podľa spôsobu použitia, po skončení prác sa vyčistia, dezinfikujú a vysušia.

Používané čistiace prostriedky: Sanitol, Jar, Clin, Cif, Savo, Domestos

Frekvencia obnovy náterov (maľovania) priestorov zariadenia: raz za 4 roky

Osoba, resp. osoby zodpovedné za zabezpečenie upratovania:  Daniel Dombi

f) postup pri dezinfekcii a jej frekvencia v zariadeniach na osobnú hygienu

Zariadenia na osobnú hygienu sa mechanicky čistia, umývajú a dezinfikujú.

Prostriedky na dezinfekciu zariadení na osobnú hygienu sa použijú: Savo, Domestos, Jar, Sanitol, alebo iný vhodný dezinfekčný prostriedok.

Pri týchto úkonoch sa používajú ochranné rukavice a iné potrebné OPP.

Na dezinfekciu sa používajú iba biocídne prípravky registrované v Centre pre chemické látky a prípravky SR.Rešpektuje sa zásada striedania dezinfekčných prípravkov s rôznou účinnou zložkou ako prevencia vzniku rezistencie mikroorganizmov proti účinnej zložke prípravku.

Počas výkonu manipulácie s dezinfekčnými prostriedkami sa priestory, v ktorých sa s nimi manipuluje, intenzívne vetrajú.

Osoba, resp. osoby zodpovedné za zabezpečenie dezinfekcie:  Daniel Dombi

g) postup pri zabezpečení ničenia živočíšnych škodcov

Dezinsekcia a deratizácia priestorov je dodávateľsky podľa potreby.

Osoba, resp. osoby zodpovedné za zabezpečenie ničenia živočíšnych škodcov: Daniel Dombi

h) spôsob odstraňovania tuhého odpadu, frekvencia vyprázdňovania odpadových nádob, ich čistenie a dezinfekcia

Tuhý komunálny odpad sa zbiera v uzatvárateľných a umývateľných nádobách a vynáša sa podľa potreby. Nádoby sa čistia a dezinfikujú je po každej výmene ubytovaného klienta. Do nádob sa používajú vrecká na smeti, ktoré sa odnášajú do dvoch veľkých 110l nádob. Odvoz TKO zabezpečuje Obec Chľaba. Prevádzkovateľ zabezpečuje separovanie komunálneho odpadu a to  do  farebne označených  zberných  vreciek  na  plasty  a na  sklo.  Prázdne  vrecká  sa  nachádzajú v technickej miestnosti, pri použití sa do momentu odvozu uložia v prístrešku a zaťažia pre vplyvom vetra.

Prevádzkovaním  ubytovacieho  zariadenia  Golden beach Apartment  nevznikne  žiaden nebezpečný odpad.

Odpadová voda sa zachytáva v certifikovanej žumpe o objeme 12 m3. Projektovaná frekvencia vývozu je  60  dní avšak  skutočný  počet  vývozov  žumpy  bude  závisieť  od  vyťaženosti ubytovacieho  zariadenia. Odvoz a likvidácia splaškových vôd je zabezpečená dodávateľsky.

i) frekvencia zisťovania prítomnosti alergénov roztočov

Frekvencia stanovenia alergénu roztočov sa určuje na základe fyzickej životnosti lôžok a lôžkovín a používania matracov a matracových chráničov najmenej 1x za 5 rokov pri lôžkach a lôžkovinách starších ako 10 rokov. Matrace lôžok boli zakúpené 28.7.2019.

Všeobecné ustanovenia

  • Prevádzkový poriadok zariadenia musí byť sprístupnený na vhodnom a viditeľnom mieste.
  • Za dodržiavanie prevádzkového poriadku je zodpovedný prevádzkovateľ zariadenia.