Ubytovací poriadok 

Ubytovací poriadok / Obchodné podmienky

Golden Beach Apartman je ubytovacie zariadenie bez recepcie a obsluhujúceho personálu. Prevádzku apartmánu zabezpečuje ubytovateľ a ním poverené osoby. Hosťom je osoba, ktorá sa dobrovoľne prihlásila na pobyt. Hosť sa zároveň zaväzuje dodržiavať nasledovný ubytovací poriadok:

Nástup 

Odhlásenie:  do  10:30 hod.

Prihlásenie:  od  14:00 hod.    

V prípade ne/skoršieho nástupu/odchodu zo strany klienta je tento povinný o tomto informovať prenajímateľa telefonicky alebo e-mailom a operatívne si dohodnúť čas príchodu.

 1. Apartmán môže ubytovať len hosťa, ktorý sa na pobyt riadne prihlási. Hosť je pri príchode povinný predložiť svoj doklad totožnosti, na základe ktorého je zapísaný do Knihy ubytovaných
 2. Za ubytovanie a ostatné služby je hosť povinný platiť cenu v súlade s cenníkom, ktorý je prílohou ubytovacieho poriadku a je taktiež umiestnený na internetovej stránke zariadenia. Plná cena za ubytovanie sa vypláca hneď pri nástupe na pobyt.
 3. Nástup na pobyt je po 14:00 hodine presne v deň vopred dohodnutý medzi ubytovateľom a objednávateľom pobytu. Počet ubytovaných (dospelých a detí) musí zodpovedať počtu osôb uvedených na rezervačnom formulári.
 4. Za maloleté ubytované deti zodpovedá zástupca. Deti do 10 rokov je zakázané nechávať bez dozoru dospelých v interiéri i exteriéri objektu. Pri vzniku úrazu alebo iných nepredvídateľných okolností zodpovedá za dieťa osoba, s ktorou je dieťa prihlásené na pobyt.
 5. Pri odovzdaní objektu preberá hosť inventár celého objektu a berie na seba zodpovednosť za stratu, poškodenie, prípadne zničenie apartmánu alebo jeho obsahu. Pri tomto prevzatí sa skladá vratná záloha v hodnote 100 € (slovom =jednosto EUR) v hotovosti.
 6. Ubytovanie v objekte je povolené len osobám, ktoré netrpia infekčnou chorobou.
 7. Exteriér ubytovacieho zariadenia je zabezpečený kamerovým systémom.
 8. Ochrana osobných údajov je podmienená zákonu: 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 576/2004 Z. z. a zákona č. 90 /2005 Z. z.
 9. V celom objekte platí prísny zákaz prijímania návštev a ich prenocovania bez súhlasu majiteľa objektu. Hostia nesmú do apartmánu v žiadnom prípade a za žiadnym účelom vpúšťať neznáme osoby.
 10. Do apartmánu je zakázané vstupovať v špinavej športovej obuvi. Prosíme Vás, aby ste si riadne očistili obuv pred vstupom.
 11. Ubytovanie domácich zvierat je povolené len so súhlasom ubytovateľa.
 12. Hostia súhlasia s tým, že počas doby trvania prenájmu majiteľ má právo vstúpiť do objektu a izieb za účelom vykonania povinností, vyplývajúcich z prevádzkovania objektu (nutné opravy a údržba, havarijné stavy a pod.).
 13. Exteriér a interiér objektu je udržiavaný a funkčný, ubytovaní hostia sú vo vlastnom záujme povinní prekontrolovať stav a funkčnosť zariadení a majetku objektu, vybavenosť kuchyne v súlade s predloženým Zoznamom inventára a prípadné vady a chýbajúce predmety ihneď nahlási prenajímateľovi. V prípade, že tieto bezodkladne nenahlási u prenajímateľa, bude za tieto zodpovedať ako keby ich spôsobil sám.
 14. V objekte platí PRÍSNY ZÁKAZ premiestňovať zariadenie (postele, nábytok..), robiť úpravy a opravy objektu, zásahy do sietí a inštalácie (zákaz manipulácie a prestavovania audio- zariadení).
 15. V apartmánu je zakázané používať vlastné elektrické spotrebiče, okrem spotrebičov bežného použitia (holiace strojčeky, sušiče na vlasy, nabíjačky, notebooky a pod.).
 16. Posteľná bielizeň sa nevymieňa denne, slúžia na celý pobyt hosťa. PROSÍME, NEVYNÁŠAJTE VANKÚŠE, PERINY ANI INÉ ITERIÉROVÉ ZARIADENIE DO EXTERIÉROV OBJEKTU.
 17. V celom objekte apartmánu platí prísny zákaz fajčenia. Pre fajčiarov sú určené len vonkajšie priestory (terasa objektu, sedenie pri ohnisku v exteriéri), kedy je potrebné mať na zreteli zvýšené požiarne riziko a náhradu prípadnej vzniknutej škody na majetku a zariadení.
 18. Pre Vašu bezpečnosť je prísne zakázané zakladať oheň okrem na to vyznačených priestranstiev a nosiť výbušné látky do objektu.
 19. Hostia sú povinní vykonať opatrenia na zabezpečenie poriadku a kľudu priamo v objekte i v bezprostrednej blízkosti objektu a povinnosť dodržiavať nočný kľud v čase od 22.00 hod – 7.00 hod. Hostia sú povinní uzamknúť dvere na kľúč pri každom opustení areálu apartmánu.
 20. Žiadame Vás, aby ste neznehodnocovali zariadenie v apartmánu ani v areáli (vrátane oplotenia, kvetov, kríkov a stromov).
 21. Hosť má právo využívať všetky vnútorné priestory apartmánu a vonkajšie posedenie a priestor okolo apartmánu.
 22. Ukončenie pobytu je najneskôr do 10:30 hod ráno. Dôrazne žiadame dodržať hodinu odchodu z dôvodu nástupu ďalšieho hosťa. Pri odchode prosíme odovzdať celý inventár apartmánu v nepoškodenom stave, odovzdať posteľné prádlo, kľúče od apartmánu.
 23. Pred odchodom z objektu je ubytovaný hosť povinný:
  1. dať kuchynku a miestnosti v apartmáne do pôvodného stavu
  2. vyprázdniť chladničku od potravín
  3. vysypať všetky smeti do smetného koša
  4. uzamknúť dvere na kľúč a tento odovzdať.
 24. Za stratu kľúča je účtovaný samostatný poplatok vo výške 50 Eur.
 25. Majiteľ si vyhradzuje právo v prípade silného znečistenia objektu (neumytý riad, silne znečistené sanitárne zariadenia, posteľná bielizeň, znečistené podlahy blatom, znečistené steny, zvratky a pod.) ponechať časť zálohy alebo aj jej plnú sumu v závislosti od poškodenia alebo znečistenia objektu.
 26. Škody spôsobené hosťom v apartmánu a v jej areáli musí hosť uhradiť v plnom rozsahu, v závislosti od poškodenia.
 27. Ubytovaní hostia sú povinní dodržiavať ubytovací poriadok – porušenie týchto podmienok dáva právny nárok majiteľovi objektu na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím dohodnutého času. Tento ubytovací poriadok je dostupný v objekte chaty a ubytovaní hostia sú s ním oboznámení aj pri dojednaní podmienok a preberaní objektu – neznalosť ustanovení nie je dôvodom na ich neplnenie.

ĎAKUJEME, ŽE POUŽÍVATE APARTMÁN A JEJ AREÁL, AKO KEBY BOL VAŠIM DOMOVOM.

Prajeme Vám príjemný pobyt v apartmáne  a v našom krásnom prostredí.